1700-tallet

Den offentlige Mening og Statsmagten

I den dansk-norske Stat i Slutningen af det 18de Aarhundrede, 1784-1799
Pris: 
40,00 kr.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Den Store Laksesag

Retten til laksefiskeri i Skjern Å og Ringkøbing Fjord 1729-34
Pris: 
160,00 kr.

Under debatten om den nu skrinlagte Nationalpark Skjern Å blev det hurtigt klart, at mange modstridende interesser gjorde sig gældende. Sådan har det altid været, i hvert fald hvis man dømmer ud fra de sagsakter om laksefiskeriet i Skjern Å, som her udgives. Miljøhistorie handler nemlig ikke kun om menneskers kamp mod naturen, men i høj grad også om deres kamp om naturen. Den store laksesag handler om fiskeri, men også om statens rolle som beskytter af truede naturressourcer, om afgrænsningen af den private ejendomsret og om den ældre enevældes retskultur. Desuden giver sagsakterne selvsagt et nuanceret bidrag til Skjernegnens lokalhistorie.

Bogen kan også læses i en pdf-version .

Erik Arup: Udvalgte afhandlinger og anmeldelser

Med indledning af Aksel E. Christensen, bd. 1-2
Pris: 
120,00 kr.

Betydningen af Erik Arups indsats som historiker vil altid være knyttet til hans ufuldendte Danmarks Historie (I-II, 1925-32 og de posthumt udgivne dele af bind III, 1955). Men vil man skaffe sig en dybere indsigt i historieforskeren bag historieskriveren, må man samtidig studere hans afhandlinger. Den her udgivne samling dækker årene 1900-1947 og omfatter næsten alle Arups afhandlinger vedrørende dansk historie og historisk metode og historieopfattelse. Desuden indgår hans udførlige og principielle anmeldelser, hvor han ofte udtrykte sig mest prægnant om sin videnskab.

Folk skriver til kongen [TITLEN ER UDSOLGT]

Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet, en kildestudie i Danske Kancellis supplikprotokoller
Pris: 
0,00 kr.

Holbergs statsretlige og politiske Synsmaade

Pris: 
40,00 kr.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges; sjælen kan have, hvem der vil..

Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1739-1745
Pris: 
100,00 kr.

Peder Hersleb (1689-1757) var fra 1738 til sin død Sjællands biskop og gennemrejste i den egenskab sit stift på visitats og nedfældede her sine indtryk. Hans indberetninger fra disse rejser indeholder meget stof om præsterne, degnene, kirkerne, menighederne og skolevæsenet i de enkelte kirkesogne. Og foruden således at være en vigtig kilde til kirke-, skole- og præstehistorie er de endvidere en overordentlig værdifuld lokal- og personalhistorisk kilde.

Husmand og Inderste

Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800
Pris: 
100,00 kr.

Et klassisk værk om de laveste lag i det 17.og 18. århundredes landbosamfund skrevet af en af den danske landbohistories største forskere.

Industriens Historie i Danmark

[indtil 1870], bd. 1-3 i 4 dele
Pris: 
300,00 kr.

Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772

Udvalg af dens Papirer og Brevsamlinger til Oplysning om Struensee og hans Medarbejdere, bd 1-5
Pris: 
300,00 kr.

Disse fem bind er en guldgrube for forståelsen af de politiske forhold både før, under og efter J.F. Struensees regimente. Mange af de optrykte breve vedrører ikke kun selve Struensee-tidens dramatiske begivenheder, men giver tillige et bredt indblik i de politiske aktørers tænkemåde og præsenterer et rigt kildemateriale til en kulturhistorisk karakteristik af perioden.

Kilder til Grønlands missionshistorie

Fra Hans Egedes kaldsbrev 1721 til Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland i 1905
Pris: 
318,00 kr.

Udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie og forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag:
http://www.universitypress.dk/shop/kilder-til-groenlands-3748p.html
 

Sider