1700-tallet

Odense Byes Historie

Pris: 
150,00 kr.

Odensebiskoppen C.T. Engelstoft præsterede ene mand at skrive dette værk over Odenses historie frem til 1878. Vist er der sidenhen udkommet nye værker om Odenses historie, der på flere måder har gjort Engelstofts bog forældet.

Om det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i den dansk-norske Stat i Midten af det 18de Aarhundrede

Pris: 
40,00 kr.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920

Pris: 
220,00 kr.

Dette bind dækker perioden ca. 1750-1920. Dog beskrives også enkelte kilder før 1750, deriblandt matriklerne 1662-88. Der er kapitler om centraladministrationen generelt, folketællinger, jordebøger og matrikler, amtsforvaltningen, skatteforvaltningen, toldforvaltningen, rets-, politi- og fængselsforvaltningen, kirkeforvaltningen, skoleforvaltningen, fattigvæsenet og social- og sundhedsforvaltningen.

Reise Bemerkungen

Sr. Excellenz des Herrn Geheime Staats Ministers und Kammerpræsidenten Grafen v. Reventlow auf einer Reise durch Die Herzogthümer im Jahre 1796
Pris: 
40,00 kr.

I tiden fra 25. juni juni til 12. oktober 1796 foretog Rentekammerets præsident, lensgreve Christian Ditlev Reventlow, en rejse gennem hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Under denne førte han en dagbog eller journal, der hermed publiceres.

Sandfærdig beskrivelse over, hvorledes Jørgen Pedersen, ved opdyrkning af et hedelod, blev en holden mand

Pris: 
20,00 kr.

Nicolai Peter Schøler (1772-1851) var en tidlig repræsentant for den skolelærer, der ved siden af sin virksomhed som underviser også var foregangsmand på landbrugets område. Uddannet på Blågårds seminarium kom han i 1797 til Hammel, hvor han blev skolelærer og kirkesanger. Ved siden af sin skolelod fæstede han en halvgård i Hammel, som han lod udflytte. Schøler fortsatte som lærer og kirkesanger til kort før sin død og opnåede den sjældne ære at blive "jubelolding", dvs. have virket i samme embede i 50 år.

Skatter og Skatteforvaltning i ældre Tider

Pris: 
50,00 kr.

En historisk oversigt over lovgivningen om de direkte statsskatter i perioden 1660-1903 og forvaltningen af skatteopkrævningen i denne periode med særligt henblik på amtsstuernes virksomhed.

Skiønne Efterretninger

Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770
Pris: 
40,00 kr.

I 1770 nedskrev provst Nicol Bøgh i Kerteminde sin omfattende viden om sin by og sin egn. Lige fra han i 1747 kom til Kerteminde som sognepræst havde han flittigt indsamlet "Skiønne Efterretninger", og nu i 1770 bød lejligheden sig til at få oplysningerne anvendt, da der blev indkaldt rettelser til den meget mangelfulde beskrivelse af Fyn i Pontoppidans Danske Atlas. Bøgh må have regnet med, at manuskriptet som helhed ville blive trykt, men det skete ikke. En del af hans oplysninger blev brugt i det nye bind om Fyn, men først nu udgives manuskriptet omsider.

Slesvig, Preussen, Danmark

Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
Pris: 
220,00 kr.

"Slesvig, Preussen, Danmark" er en håndbog over kilder fra den sønderjyske forvaltning i perioden ca. 1500-1970, skrevet af fagfolk med stor erfaring fra arbejdet med sønderjyske arkiver og arkivalier. I alt beskrives 77 forskellige kilder, som alle på en eller anden måde er særlige for Sønderjylland og Slesvig. For hver kilde bringes der en forvaltningshistorisk redegørelse og et eksempel med transskription, kommentarer og ordforklaringer. Herefter følger afsnit med oplysninger om kildens lovgrundlag og anvendelsesmuligheder.

Stavnsbaandsløsningen og Landboreformerne

Set fra Nationaløkonomiens Standpunkt
Pris: 
100,00 kr.

Til det almindelige bedste...

Generalprokurør Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1789-1802
Pris: 
150,00 kr.

Den norskfødte Christian Colbiørnsen er en af de kendte skikkelser i den dansk-norske oplysningstid, og hans navn er især knyttet til landboreformerne.

Sider