1800-tallet

På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920

Pris: 
220,00 kr.

Dette bind dækker perioden ca. 1750-1920. Dog beskrives også enkelte kilder før 1750, deriblandt matriklerne 1662-88. Der er kapitler om centraladministrationen generelt, folketællinger, jordebøger og matrikler, amtsforvaltningen, skatteforvaltningen, toldforvaltningen, rets-, politi- og fængselsforvaltningen, kirkeforvaltningen, skoleforvaltningen, fattigvæsenet og social- og sundhedsforvaltningen.

Rasmus Stæhrs dagbog

Indblik i en øbondes liv og dagligdag set gennem hans dagbog fra Farø 1801-1854
Pris: 
80,00 kr.

Dagbogen fra Farø 1801 til 1854 er ført af Rasmus Stæhr Hendriksen, der tidligere var skipper og født på Bågø. I 1797 giftede han sig til den nordligste af de to gårde på Farø, mellem Sydøstsjælland, Bogø og Falster. Her førte han en omhyggelig dagbog over alle arbejdere på gården, ude i marken, med afgrøderne og dyrene, såvel som inde på gården, i huggehuset og ved byggearbejder samt arbejdet på de tilkøbte jorder på Bogø. Han omtaler sit beskedne fiskeri og særlig alle hans leveringer af forskellige varer til nærområdet og salg til opankrede skibe.

Sandfærdig beskrivelse over, hvorledes Jørgen Pedersen, ved opdyrkning af et hedelod, blev en holden mand

Pris: 
20,00 kr.

Nicolai Peter Schøler (1772-1851) var en tidlig repræsentant for den skolelærer, der ved siden af sin virksomhed som underviser også var foregangsmand på landbrugets område. Uddannet på Blågårds seminarium kom han i 1797 til Hammel, hvor han blev skolelærer og kirkesanger. Ved siden af sin skolelod fæstede han en halvgård i Hammel, som han lod udflytte. Schøler fortsatte som lærer og kirkesanger til kort før sin død og opnåede den sjældne ære at blive "jubelolding", dvs. have virket i samme embede i 50 år.

Slesvig, Preussen, Danmark

Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
Pris: 
220,00 kr.

"Slesvig, Preussen, Danmark" er en håndbog over kilder fra den sønderjyske forvaltning i perioden ca. 1500-1970, skrevet af fagfolk med stor erfaring fra arbejdet med sønderjyske arkiver og arkivalier. I alt beskrives 77 forskellige kilder, som alle på en eller anden måde er særlige for Sønderjylland og Slesvig. For hver kilde bringes der en forvaltningshistorisk redegørelse og et eksempel med transskription, kommentarer og ordforklaringer. Herefter følger afsnit med oplysninger om kildens lovgrundlag og anvendelsesmuligheder.

Social-statistiske Undersøgelser

Over byarbejderes og landarbejderes levevilkår, arbejdsulykker, børnedødelighed og økonomisk og erhvervsbetinget dødelighed i anden halvdel af det 19. århundrede, bd. 1-2
Pris: 
150,00 kr.

Udgaven er indledt med en biografi over Th. Sørensen og en bibliografi over hans forfatterskab ved Erik Strange Petersen

Sociale Studier i dansk Historie efter 1857

Pris: 
50,00 kr.

Samling af bidrag forfattet af Henry Bruun, Niels Banke, Vermund G. Laustsen, G. Warmdahl, Kristen Pedersen, Georg Nørregaard, Holger Hansen, G. Boesen og F. Skrubbeltrang.

Til det almindelige bedste...

Generalprokurør Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1789-1802
Pris: 
150,00 kr.

Den norskfødte Christian Colbiørnsen er en af de kendte skikkelser i den dansk-norske oplysningstid, og hans navn er især knyttet til landboreformerne.

Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848

Et Bidrag til en Karakteristik af den danske Enevælde i Frederik VI's og Christian den VIII's Tid
Pris: 
100,00 kr.

Under Junigrundloven

En Fremstilling af det danske Folks politiske Historie fra 1848 til 1866. Bind 1-2 (i 3 dele)
Pris: 
300,00 kr.

Værket omhandler den politiske historie i den tid, hvor den frie grundlov af 5. juni 1849 var gældende, indtil den nye grundlov af 1866 indskrænkede Junigrundlovens valgretsbestemmelser betragteligt.

Sider