Alle titler

Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark

Pris: 
25,00 kr.

Udgaven indeholder ti aktstykker vedrørende Erik af Pommerns (1382-1459) afsættelse. I forordet skriver udgiveren: ”Nærværende Samling Aktstykker er væsentlig fremkommet som et Supplement til ’Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis’, idet man i dette Værk næppe kunde nøjes med en Henvisning til Hvitfelds daarlige Oversættelse af de interessante Dokumenter vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse, medens de paa den anden Side ifølge deres hele Karakter ikke egner sig for en Gengivelse i Udtog”.

Arbejdsforhold indenfor dansk Haandværk og Industri 1857-1899 [UDSOLGT]

Pris: 
200,00 kr.

Belyser dagliglivet på arbejdspladserne og hvorledes virkeligheden formede sig under arbejde i værksted og fabrik. Vægten er lagt på forholdet mellem arbejder og arbejdsgiver og mellem arbejderne indbyrdes, på deres aftaler og mellemværender, deres omgangsformer og gensidige indstilling overfor hinanden.

At skikke sig efter tiden er den største klogskab... To betænkninger fra 1658-1660

Pris: 
100,00 kr.

Rigsråd Gunde Rosenkrantz (1604-1675) er blevet tilskrevet et par omfangsrige betænkninger fra hhv. 1658-1659 og fra foråret 1660. Den ene betænkning kan betragtes som et svar på/videreførelse af rigsråd Christen Skeels henvendelse til Frederik 3.; men begge betænkninger rummer en række – måske ikke realisable – forslag til, hvordan man i 1650’ernes Danmark kunne løse nogle påtrængende forfatnings- og forvaltningsspørgsmål med bevarelse af adelsvælden. Blandt andet forsvarets struktur og finansiering, men også centraladministrationens organisering.

Århus domkapitels jordebøger bind 1

Jordebøgerne 1600-1663
Pris: 
25,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Århus domkapitels jordebøger bind 2-3

Kapitlets jordegods 1536-1600. De middelalderlige jordebøger. Bd. 2-3 i ét bind
Pris: 
20,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Betænkninger fra Christian VIII's Tid om Styrelsen af det danske Monarki

Pris: 
100,00 kr.

Udgaven omfatter 31 dokumenter fra årene 1840-41 og 1846-48. De er udarbejdet af kongen selv, medlemmer af Gehejmestatsrådet eller andre fremtrædende embedsmænd, og kun kendt i en snæver kreds. Dokumenterne angår de problemer, der rejste sig dels af de nationale modsætninger indefor monarkiet, dels af de voksende krav om en modernisering af monarkiets forfatning og administration.

Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 til 1900

Pris: 
100,00 kr.

Bogen indeholder i alt seks afhandlinger:
1. Landarbejderspørgsmålets Udvikling i Danmark fra ca. 1870 til ca. 1900, af Hans Jensen.
2. Organisationsforsøg blandt Landarbejderne, af Hans Jensen og Georg Nørregård.
3. Fortegnelse over de københavnske Fagforeninger 1869-1900.
4. Fagbevægelsens Brydningstid 1871-73.
5. Smedefagets Arbejderorganisationer 1871-85.
6. Arbejdsgiverforeninger i Danmark i Aarene 1862-98, 3-6 alle af Henry Bruun.

Bidrag til Sundtoldens Historie

(Bogen er udsolgt!)
Pris: 
50,00 kr.

Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807

Pris: 
160,00 kr.

Fem gange besøgte Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle hvert eneste sogn i sit stift, gæstede kirke og skole, lyttede til præstens prædiken og lærerens undervisning, og overhørte sognets menighed og skolebørn. Med sig førte han sin visitatsbog, hvor den flittige mand dag for dag noterede, hvad han havde set og hørt. Denne bog er en udgivelse af Balles visitatsbog fra de to sidste rejser, den fjerde runde fra 1799 til 1804 og den femte - ikke fuldendte - fra 1805 til 1807. Derpå nedlagde han sit tyngende embede.

Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793

NB! MIDLERTIDIGT UDSOLGT
Pris: 
80,00 kr.

Biskop Balle var en omhyggelig embedsmand med en god iagttagelsesevne. På sine visitatsrejser rundt i hele Sjællands Stift gjorde han notater om de kirkelige forhold i hvert eneste sogn. De omfatter ikke kun præst, degn og menigheden i almindelighed, men også skolerne (lærere så vel som elever), som havde biskoppens særlige bevågenhed. Da han besøgte de samme steder flere gange, kan man ofte følge udviklingen det enkelte sted. Det gælder særligt, hvis oplysninger i denne bog kombineres med dem fra Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807, udg.

Sider