Alle titler

Bonden, kirken og kroen

Provste- og præsteindberetninger 1773 fra Sjællands stift om helligdagenes forsømmelse og vanærelse
Pris: 
120,00 kr.

Indberetningerne fra præsterne i Sjællands stift 1773 om helligdagenes forsømmelse har ikke kun kirkehistorisk interesse, men rummer værdifulde bidrag til vor viden om landbefolkningens - og til en vis grad også købstadsbefolkningens - søndagsadfærd og om dens tilværelse i det hele taget på tærsklen til landboreformtiden.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab

Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre, bd. 1-3

Pris: 
150,00 kr.

Mogens Gyldenstjerne (1485-1569) var rigsråd og lensmand, og hans omfattende, bevarede korrespondance, skrevet på dansk og tysk, giver et detaljeret indblik i renæssancens Danmark. Udgivelsen omfatter mere end 1300 breve, hvoraf ca. en tredjedel er kongelige missiver.

C.F. Brickas litterære dagbog 1873-1878

Pris: 
100,00 kr.

C.F. Bricka var en kæmpe blandt danske historikere. Et utal af arbejder bærer hans navn. En stilfærdig kæmpe, som først og fremmest markerede sig som redaktør af store samleværker og som udgiver af kilder. Bricka var altså en af fagets organisatorer, igangsættere og teknikere. Han var naturligvis også med, da Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie blev stiftet i 1877. For Selskabet er det altså en særlig glæde at kunne udgive Brickas litterære dagbog fra de år, hvor han var en af de unge mænd, der omskabte faget historie.

C.F. Wegeners dagbøger 1851-1864

Bind 1: 1851-1857. bind 2: 1858-1864
Pris: 
200,00 kr.

Christian III´s rentemesterregnskaber bd. 1-5

Pris: 
300,00 kr.

Rentemesteren administrerede den centrale kasse ved kongens hof i 1500-tallet. Den kasse modtog overskuddet fra alle andre kasser i riget, og fra den betalte man for hoffet, flåden og andre centrale udgifter. Derfor er Rentemesterens regnskaber de vigtigste af alle statens regnskaber i denne tidsalder. De belyser statens finanser, og kaster lys over samfundets økonomi. Det angives i detaljer, hvad hvert enkelt beløb er brugt til, så regnskabet fortæller også om de varer der blev købt, om de handlende og om hoffets personale.
 

Christian III´s rentemesterregnskaber bd. 5

Ordforklaringer, sagregistre og stikordsregistre
Pris: 
100,00 kr.

I 1999 udgav Kildeskriftselskabet fire bind med Christian III's Rentemesterregnskaber for 1551, 1554, 1556 og 1557-58. Disse regnskaber hører til blandt 1500-tallets vigtigste statsregnskaber, og de udgør en vigtig kilde til tidens økonomiske, socio-politiske og kulturelle historie.
Udgivelsen af Christian III's Rentemesterregnskaber afsluttes med disse registre i bind 5, der vil lette anvendelsen af det righoldige materiale.

Christoffer af Bayerns breve 1440-1448

Vedrørende hans bayerske stamhertugdømme, mit deutscher Einleitung und Übersicht
Pris: 
100,00 kr.

Allerede i sin disputats fra 1980 gjorde Jens E. Olesen brug af en del hidtil utrykte og i beskedent omfang udnyttede kilder til belysning af Christoffer af Bayerns styrelse af sine sydtyske besiddelser, som han havde arvet da hans fader, hertug Johan 3. af Neumarkt, døde i 1443. Det er i det væsentlige disse breve, som Olesen hermed har udgivet.
Hvert enkelt af de 111 trykte breve ledsages af en redegørelse for opbevaringssted, skrive-materiale og beseglingsforhold. I den forbindelse er seglene søgt identificeret.

Codex Esromensis

Esrom Klosters Brevbog
Pris: 
100,00 kr.

Codex Esromensis eller Esrum Klosters Brevbog er en samlet fortegnelse over 259 juridiske dokumenter som det store cistercienserklosters munke udarbejdede i 1496. I 1512 attesterede en pavelig udsending rigtigheden af de afskrevne aktstykker, og inklusive et tillæg på ti aktstykker dækker udgivelsen perioden 1144-1514. Brevbogen er hovedkilden til klostrets historie og vidner om livet i og omkring det nordsjællandske kloster.

Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed

Pris: 
200,00 kr.

Arent Berntsen blev født i 1610 i Bergen, kom som ung i forskellige danske herremænds tjeneste, blev ca. 1636 slotsskriver på Varberg og i 1648 rådstueskriver i København. I årene 1650-56 udgav han sin imponerende, på omfattende administrativ erfaring bygget, håndbog i samfundsforhold, bestående af i alt 4 bøger. Den første er en topografi over Danmark og Norge, for Danmarks vedkommende sluttende med en 65 sider lang oversigt over den administrative inddeling.

Danmarks middelalderlige annaler

Pris: 
120,00 kr.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Sider