Alle titler

Danmarks ydre politiske Historie 1629-1645. Bind 1-2

Pris: 
200,00 kr.

Disse bind om dansk udenrigspolitik 1629-45 er i kraft af deres rigdom på informationer stadig grundlæggende. De dækker de år, hvor Christian IV forsøgte diplomatisk at opnå de mål, han ikke havde kunnet opnå ved direkte indgriben på slagmarken. Det endte som bekendt med en fiasko: krigen 1643-45.

Dansk købstadstyrelse

Fra Valdemar Sejr til Kristian IV (Forordn. af 1619)
Pris: 
75,00 kr.

Doktorafhandling fra 1900 af Mouritz Mackeprang, der senere blev direktør for Nationalmuseet.
I afhandlingens forord læses bl.a.: "Det havde fra første færd været min agt at give en oversigt over de danske købstadsforfatningers udvikling fra vore ældste stadsretter til enevældens indførelse eller Danske Lovs udstædelse. Samtidig havde dr. phil. P. Munch imidlertid fattet en lignende plan, og vi enedes derfor om at skifte og dele stoffet således, at Kristian IV's købstadforordning af 7. april 1619, der betegner det første blivende brud på kontinuiteten, sattes som grændsepæl".

Dansk Skovbrug 1710-33

Indberetninger til overjægermester Frederik von Gram
Pris: 
100,00 kr.

Kort efter Christian VI's tronbestigelse i 1730 blev Christian Ditlev Reventlow frataget embedet som overjægermester. Kongen tildelte det i stedet Frederik von Gram, og en af hans første handlinger i sit nye embede var at indkalde beskrivelser af kronens skove over hele landet, og det følgende år gjorde han forberedelser til at udarbejde en ny skovforordning. Som et led i dette arbejde rundsendte von Gram i sommeren 1731 en lang række spørgsmål om den gældende forordnings overholdelse og eventuelle forslag til forbedringer til de kongelige skovdistrikter.

Danske handelskompagnier 1616-1843

Oktrojer og interne ledelsesregler
Pris: 
200,00 kr.

Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1790

Pris: 
0,00 kr.

Link til digital version på danmarkshistorien.dk:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/danske-kancellis-supplikprotokoller-1705-1795/
Oprindelig udkommet på cd-rom i 2005.
En cd-rom er desuden blevet overddraget til Dansk Data Arkiv (Rigsarkivet).

Danske Kongers Haandfæstninger

Indledende Undersøgelser
Pris: 
50,00 kr.

De danske Landbrug

Fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V's Matrikel 1688
Pris: 
40,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

De første Konger af den Oldenborgske Slægt

Omrids og Tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid
Pris: 
150,00 kr.

Værket er baseret på Paludan-Müllers forelæsninger ved Københavns Universitet 1872-73, og det følger Danmarks historie 1448-1536, fra Christian 1. til  afslutningen af Grevens Fejde. I bogens forord karakterisede forfatteren bogen således: "Efter sin Herkomst bærer den helt igjennem Spor, jeg ikke har søgt udviske, fordi det mundtlige Foredrags Eiendommeligheder passe ret godt til Bogens hensigt; thi den er bleven til for at henstille til egen Frigjørelse og Andres Bedømmelse Tanker, der ere modnede under et mangeaarigt Studium af Danmarks Historie.

De Hansborgske Domme 1545-1578

Bind 1: Domme 1545-1559. Bind 2: Domme 1560-1578. Bind 3: Tillæg og registre
Pris: 
300,00 kr.

Udgivelsen af de Hansborgske Domme har stor betydning for den sønderjyske rets- lokal- og kulturhistorie. Hertug Hans den Ældres registranter og domme har herudover stor administrationshistorisk interesse, da det er sjældent, at sådanne kilder er bevaret fra 1500-tallet i et så fuldstændigt omfang, som det her er tilfældet.

Sider