Alle titler

Helsingør Stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565.

Rådstueprotokol og Bytingsbog
Pris: 
150,00 kr.

De gamle retsprotokoller fra købstæderne giver et varierende og levende billede af forholdene i byerne. Dette gælder ikke mindst for Helsingør, der på grund af Øresundstolden var en meget livlig by med internationale forbindelser. Stadsbøgerne indeholder indførsler fra både rådstueretten og bytinget i en række år mellem 1554 og 1565. Borgmestre, råd og byfoged var i denne periode fælles om retsudøvelsen og protokollerne indeholder derfor alle slags sager vedrørende købstaden og dens indbyggere.

Helstatens Fald

1855-1864, bd. 1-2
Pris: 
200,00 kr.

Bogen handler om vejen frem mod den katastrofale krig i 1864. Den danske helstat bestod foruden af kongeriget Danmark af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. I bogen følger man forsøgene på at skabe en statsordning, der skulle kunne tilfredsstille både danske tilhængere af 1849-grundlovens vidtgående valgretsbestemmelser, dansksindede slesvigere og nationalt sindede danskere, aristokratiske, tysksindede medborgere i de tre hertugdømmer foruden de europæiske stormagter.

Herlufsholm frie skoles regnskab 1585-86

Pris: 
25,00 kr.

Herlufsholm frie skoles regnskab 1585-86 er det ældste bevarede godsregnskab for Herlufsholm. Det er ikke mindst interessant derved, at det indeholder en ugekostbog, der uge for uge opregner hvilket arbejde, der er foretaget på godset, og hvor mange personer der har medvirket, hvad der sætter os i stand til at følge godsets arbejdsgang året igennem.
 
Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Holbergs statsretlige og politiske Synsmaade

Pris: 
50,00 kr.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges; sjælen kan have, hvem der vil.. Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1739-1745

Pris: 
100,00 kr.

Peder Hersleb (1689-1757) var fra 1738 til sin død Sjællands biskop og gennemrejste i den egenskab sit stift på visitats og nedfældede her sine indtryk. Hans indberetninger fra disse rejser indeholder meget stof om præsterne, degnene, kirkerne, menighederne og skolevæsenet i de enkelte kirkesogne. Og foruden således at være en vigtig kilde til kirke-, skole- og præstehistorie er de endvidere en overordentlig værdifuld lokal- og personalhistorisk kilde.

Husmand og Inderste

Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800
Pris: 
100,00 kr.

Et klassisk værk om de laveste lag i det 17.og 18. århundredes landbosamfund skrevet af en af den danske landbohistories største forskere.

Industrielle foretagere på Tuborg 1873-1885

Kilder og studier
Pris: 
100,00 kr.

Kildeudgaven er bygget på et såkaldt foretager- eller entreprenørarkiv. Den indeholder breve og papirer på det øverste iværksættende og besluttende plan, dvs. på et bestyrelses- og direktionsniveau. Udgaven beskriver en af Danmarks største virksomheder, bryggeriet Tuborgs grundlæggelse og udvikling igennem dets første to årtier, hvor grundlaget for virksomhedens senere placering i dansk bryggeriindustri skabtes.

Industriens Historie i Danmark

[indtil 1870], bd. 1-3 i 4 dele
Pris: 
300,00 kr.

Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772

Udvalg af dens Papirer og Brevsamlinger til Oplysning om Struensee og hans Medarbejdere, bd 1-5
Pris: 
300,00 kr.

Disse fem bind er en guldgrube for forståelsen af de politiske forhold både før, under og efter J.F. Struensees regimente. Mange af de optrykte breve vedrører ikke kun selve Struensee-tidens dramatiske begivenheder, men giver tillige et bredt indblik i de politiske aktørers tænkemåde og præsenterer et rigt kildemateriale til en kulturhistorisk karakteristik af perioden.

J. C. Christensens ministermødereferater 1916-1917

Pris: 
125,00 kr.

J. C. Christensen (1856-1930) var i mere end et kvart århundrede en af Danmarks ledende politikere. Dette kildeskrift indeholder hans private ministermødeprotokol for de år, hvor han sad som kontrolminister i den radikale C. Th. Zahles regering.
På væsentlige punkter supplerer og korrigerer protokollen de hidtidige kendte officielle referater, ligesom den indeholder skildringer af statsrådsmøder og af nogle private samtaler, J. C. Christensen førte med kong Christian 10. Protokollen rummer væsentlige detaljer om den vanskelige tid under

Sider