Alle titler

Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772

Udvalg af dens Papirer og Brevsamlinger til Oplysning om Struensee og hans Medarbejdere, bd 1-5
Pris: 
300,00 kr.

Disse fem bind er en guldgrube for forståelsen af de politiske forhold både før, under og efter J.F. Struensees regimente. Mange af de optrykte breve vedrører ikke kun selve Struensee-tidens dramatiske begivenheder, men giver tillige et bredt indblik i de politiske aktørers tænkemåde og præsenterer et rigt kildemateriale til en kulturhistorisk karakteristik af perioden.

J. C. Christensens ministermødereferater 1916-1917

Pris: 
125,00 kr.

J. C. Christensen (1856-1930) var i mere end et kvart århundrede en af Danmarks ledende politikere. Dette kildeskrift indeholder hans private ministermødeprotokol for de år, hvor han sad som kontrolminister i den radikale C. Th. Zahles regering.
På væsentlige punkter supplerer og korrigerer protokollen de hidtidige kendte officielle referater, ligesom den indeholder skildringer af statsrådsmøder og af nogle private samtaler, J. C. Christensen førte med kong Christian 10. Protokollen rummer væsentlige detaljer om den vanskelige tid under

Johannes Steenstrup, Historiografiske og historieteoretiske skrifter

Pris: 
80,00 kr.

Den danske historikertradition er stærkt præget af arven efter Kristian Erslev (1852-1930), der står som fagets store, progressive faderfigur. Erslevs faglige og politiske modstykke var hans lidt ældre kollega professor Johannes Steenstrup (1844-1935). Hvor Erslev var radikal, positivistisk og metodisk yderst stringent, repræsenterer den konservative Steenstrup en mere traditionsbevidst, hermeneutisk og metodisk mangfoldig tilgang til historien.

Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525

Pris: 
80,00 kr.

Efter Christian 2.s fald udpegede den nye konge, Frederik 1., den gejstlige Claus Gjordsen til sin danske kansler. En vigtig opgave for kansleren var at skaffe overblik over kongens indtægter af lenene, og han foranledigede udarbejdelse af forskellige registre til dette formål, bl.a. det her udgivne register fra ca. 1525. Registeret er en samling afskrifter af jordebøger over kongeligt gods indsendt af lensmændene i adskillige len. Registeret er omfattende og detaljeret med oplysninger om i alt knap 3.000 gårde, formentlig svarende til omkring 17 % af kronens jordegods.

Kilder til Grønlands missionshistorie

Fra Hans Egedes kaldsbrev 1721 til Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland i 1905
Pris: 
318,00 kr.

Udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie og forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag:
http://www.universitypress.dk/shop/kilder-til-groenlands-3748p.html
 

Kildeskriftselskabet i 100 år

1877-1977
Pris: 
15,00 kr.

Oversigt over selskabets publikationer og med indledning ved Sune Dalgård.

Kirkebogsstudier

Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede
Pris: 
50,00 kr.

Koldinghus Lens Regnskab 1610-11

Bind 1: Tekst. Bind 2: Registre
Pris: 
200,00 kr.

Fra 1585 til sin død i 1618 var Caspar Marckdanner lensmand på Koldinghus, som med sine otte herreder var et af landets største len. Som kronens repræsentant i lenet skulle lensmanden sørge for at forvalte kronens ejendom, herunder lensslottet og de tilhørende ladegårde, han skulle opkræve landgilde fra kronens fæstere, indkræve de kongelige skatter, samt sørge for ro og orden i området og i den forbindelse opkræve bøder for lovovertrædelser. Endelig skulle han sørge for bespisning af kongen, dennes følge og andre fyrster, der gæstede lenet.

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, bd. 1-8

Pris: 
800,00 kr.

Når Christian IV står så levende i den historiske erindring, skyldes det ikke kun hans lange regeringstid med dens farverige begivenheder og de pragtfulde bygninger, han efterlod sig. Når vi i dag kan komme tæt på Christian IV som menneske og hersker, skyldes det først og fremmest de ca. 3.000 bevarede egenhændige breve (dvs. breve kongen selv skrev i modsætning til embedskorrespondance, han kun underskrev), der her er udgivet samlet og forsynet med noter. Brevene omhandler stort og småt.

Kong Kristian den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm

Pris: 
100,00 kr.

Bogen giver en fremstilling af Søetatens adminstrationssystem på Christian IV's tid og af de enkelte embeders hverv og grænser, herunder bidrag til de enkelte embedsmænds levnedsløb og navnlig deres virksomhed i marinens tjeneste.

Sider