Alle titler

Kronprins Frederik og hans Regering 1797-1807

Bidrag til Danmark-Norges inden- og udenrigske Historie omkring Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, 1. Bind, Styrelsen og dens Mænd. Økonomisk og social Politik
Pris: 
100,00 kr.

Axel Linvalds klassiske værk om den danske regering i tiden efter A.P. Bernstorffs død er i princippet skrevet som en supplerende afslutning af Edvard Holms mægtige værk, Danmark-Norges Historie fra Den Store Nordiske Krig til Rigernes Adskillelse.

Købstadstyrelsen i Danmark

Fra Kristian IV's Tid til Enevældens Ophør (1619-1848)
Pris: 
100,00 kr.

Bogen består af to afhandlinger, ”Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV’s Tid til det 18. Aarhundredes Midte (1619-1745)” og ”Købstadstyrelsen i Danmark fra Midten af 18. Aarhundrede til Enevældens Ophør (1745-1848)”.

Landbrugskonsulenter fortæller

Om landbrugskonsulenternes liv og virke fra 1930rne til vor tid
Pris: 
25,00 kr.

De her publicerede beretninger er indsamlet af Landbohistorisk Selskab og Nationalmuseet. De kan bibringe os en større forståelse for, hvordan de store ændringer er trængt igennem i landbruget fra 1930erne til 1990erne, og hvad disse ændringer har betydet. Der findes megen litteratur og statistik om emnet, som giver en værdifuld baggrund og tolkningsramme, men ikke et helt billede af forandringernes betydning for det enkelte menneske og det enkelte menneskes betydning for forandringerne. Det kan disse konsulentberetninger være med til at give os.
 

Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731 I-II

I: Biografierne. II: Noter og registre
Pris: 
50,00 kr.

De ældste kirkebøger fra Sørbymagle og Kirkerup på Sydsjælland indeholder en lang række detaljerede biografier over sogneboerne, ikke mindst forfattet af præsten Mads Prom fra 1645 til hans død i 1688.
Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Leyers eller Beleyrings Dagverck (1663)

En dag-for-dag skildring af Københavns belejring 1658-60. Af Anders Matthiesen Hjørring
Pris: 
250,00 kr.

Det mest omfattende og personlige vidnesbyrd om svenskernes 21 måneder lange belejring af København i 1658-60 er Vartovpræsten Anders Matthiesen Hjørrings Leyers eller Beleyrings Dagverck. Han var øjenvidne, først på den svenske side af fronten, fordi Vartov lå uden for voldene, siden fra den anden side, efter at han i november 1658 flygtede ind til den belejrede by. Samtidig indsamlede han systematisk stof om begivenhederne.

Lolland-falsterske herredsbøger, decimantlister m.v. Bind 1

Fra tiden efter reformationen
Pris: 
50,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Lolland-falsterske herredsbøger, decimantlister m.v. Bind 2

Fra tiden efter reformationen
Pris: 
50,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Lunde Domkapitels Gavebøger og Nekrologium

Libri Datici Lundenses
Pris: 
100,00 kr.

Den ældste gavebog medtager notitser fra Necrologium Lundense og går i sit eget anlæg tilbage til 1145. Den slutter med år 1410. Den yngre gavebog omspænder tiden 1268-1352. Det er et mylder af vigtige oplysninger, der indeholdes i udgaven, mest om Lund og Skåne, Halland og Blekinge, men også med udblik til Sjælland, Bornholm osv. Et utal af væsentlige personalhistoriske notitser findes i udgaven, alle omhyggeligt dateret af den skriftkyndige udgiver. Ved sit rige navnestof er udgaven en guldgrube for filologer.

Malmø Skifter 1: Bofortegnelser 1546-1559

Pris: 
100,00 kr.

Bogen rummer 44 bofortegnelser repræsenterende alle samfundsklasser. De er et enestående materiale både til belysning af de almindelige levevilkår på denne tid og til oplysning om næringslivets vilkår i datidens Malmø.

Malmø Skifter 2: Købmandsregnskaber 1537-1559

Pris: 
50,00 kr.

I bogen fremlægges tre købmandsregnskaber fra 1500-tallets midte: Morten Bryggers, Bent Bryggers og Keluf Jens Nielsens. Udgaven er forsynet med tekstkritiske noter, registre og ordforklaringer samt et afsnit om mønt, mål og vægt.

Sider