Redigeret af Jørgen Mikkelsen & Erik Nørr, 656 s., Kbh. 2008, ISBN 978-87-7500-201-6, kr. 220.

Bogen er det tredje bind af fem i serien Kilder til dansk forvaltningshistorie, der er en fællestitel for fem håndbøger. De giver en introduktion til arkivalier, som kan benyttes til studier af såvel dansk forvaltningshistorie som dansk historie i almindelighed. Dette bind omfatter kilder fra 1920-70. Bogen indledes med en generel præsentation af arkivsystemer i central- og lokaladministrationen, og herefter er der kapitler om udenrigssektoren, retsvæsenet, politi og anklagemyndighed, skolevæsen og uddannelse, kulturforvaltningen, trafik og kommunikation,landbrug

Redigeret af Erik Nørr & Karl Peder Pedersen, 472 s., 2. udg., Kbh. 2008, ISBN 87-7500-172-1, kr. 220.

Dette bind dækker perioden ca. 1750-1920. Dog beskrives også enkelte kilder før 1750, deriblandt matriklerne 1662-88. Der er kapitler om centraladministrationen generelt, folketællinger, jordebøger og matrikler, amtsforvaltningen, skatteforvaltningen, toldforvaltningen, rets-, politi- og fængselsforvaltningen, kirkeforvaltningen, skoleforvaltningen, fattigvæsenet og social- og sundhedsforvaltningen. Som eksempler på kildetyper kan nævnes supplikprotokoller, forligskommissionsprotokoller,

Redigeret af Erik Nørr & Jesper Thomassen, 410 s., Kbh. 2004, ISBN 87-7500-191-8, kr. 220.

"Slesvig, Preussen, Danmark" er en håndbog over kilder fra den sønderjyske forvaltning i perioden ca. 1500-1970, skrevet af fagfolk med stor erfaring fra arbejdet med sønderjyske arkiver og arkivalier. I alt beskrives 77 forskellige kilder, som alle på en eller anden måde er særlige for Sønderjylland og Slesvig. For hver kilde bringes der en forvaltningshistorisk redegørelse og et eksempel med transskription, kommentarer og ordforklaringer. Herefter følger afsnit med oplysninger om kildens lovgrundlag og anvendelsesmuligheder. Til slut henvises til relevant litteratur, og det angives,

Redigeret af Ole Degn, 516 s., Kbh. 2007, ISBN 978-87-7500-197-2, kr. 220.

Dette bind beskriver kildetyper fra ca. 1500 til omkring 1750 (for enkelte forvaltningsområder dog indtil ca. 1800). Der er kapitler om diplomatik, centraladministrationen generelt, udenrigsforvaltningen, militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet, retsforvaltningen, lens- og amtsforvaltningen, byforvaltningen, told- og skatteforvaltningen samt kirke-, skole- og fattigforvaltningen. Særligt omfattende er kapitlet om centraladministrationen generelt, der