Udgivet af Leon Jespersen & Christian Larsen, 630 s., Kbh. 2013, ISBN 978-87-7500-215-3, kr. 295.

Siden reformationen 1536 havde det politiske liv i Danmark udfoldet sig i et samspil mellem kongen og det adelige rigsråd, til tider harmonisk, til andre tider konfliktfyldt. Fra slutningen af 1620'erne og indtil 1660 blev det politiske spil udvidet med jævnlige stændermøder, hvor konge og rigsråd forhandlede med repræsentanter for adel, gejstlighed og borgerstand. Det var dramatiske år med voldsomme personstridigheder mellem kongen og "svigersønnepartiet" (Corfitz Ulfeldt, Hannibal Sehested) og i slutningen af perioden svenskekrigene og enevældens indførelse, der jo netop fandt sted på det allersidste stændermøde 1660.


 
Akterne fra disse rigsråds- og stændermøder er derfor helt centrale kilder til tidens politiske historie. Ud over at give indblik i den politiske proces i det, der kaldes "adelsvældens sidste dage", giver de også indblik i den politiske kultur, i administrative og politiske strukturer og i de samfundsforhold, der blev drøftet, eller som påvirkede forhandlingerne.
 
Kildeskriftselskabet har tidligere udgivet Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid (I-III, 1883-90) ved Kristian Erslev, som har været en meget benyttet kildesamling. På initiativ af professor C.O. Bøggild-Andersen blev udgaven fortsat og i 1959-75 udkom Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III's Tid (I-II) ved arkivar C. Rise Hansen, der dækkede perioden 1648-53. Bøggild-Andersens del af projektet, der skulle omfatte årene 1654-60, nåede aldrig længere end til visse forarbejder.
 
Det er denne torso, der hermed fuldendes af seniorforsker Leon Jespersen seniorforsker Christian Larsen fra Rigsarkivet. Hermed er ikke kun et stort arbejde ført lykkeligt til ende. Udgaven giver også et samlet kildemæssigt overblik over de kritiske år under svenskekrigene og op mod enevældens indførelse, som hidtil har manglet. Udgivelsen omfatter et fyldigt udvalg af de relevante aktstykker, der aftrykkes ordret i i deres fulde længde, suppleret med oplysninger om de enkelte møder og rigsrådets virksomhed uden for møderne.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.