Udgivet af Niels H. Frandsen, 731 s., Kbh. 2010, ISBN 978-87-7500-202-3, kr. 280.

Grønlands ældre historie er kolonihistorie, og i den danske koloni­ad­minstration indtog inspektørerne siden 1782 en nøgleposition. Der var to: en for Nordgrønland og en for Sydgrønland, og de var de lo­ka­le kolonibestyreres direkte (og eneste) overordnede, og refererede direkte til direktionen for Den Kongelige Grønlandske Handel i Køb­en­­havn. Kontakten til København havde form af regelmæssige ind­beretninger, og det er disse indberetninger fra det nordgrøn­landske distrikt i perioden 1790-96, der hermed udgives. Indberetningerne er skrevet af inspektør B.J. Schultz, der var en meget samvittighedsfuld og aktiv embedsmand.

Brevene handler derfor om næsten alle sider af livet på Grønland: selvfølgelig meget om handlen, men også om forholdet til grønlænderne, om sæl­fangst og hvalfangst, om forsyningen med livsfornødenheder og bræn­devin, om forsøget på at fastholde grønlænderne i en traditionel fangerkultur, om embedsrejser, skibsforlis og underordnede, om sund­hed og sygdom på legeme og sjæl og meget mere. Indberetning­erne giver på den måde et bredt indblik i livet i det nordgrønlandske distrikt, hvor der dengang boede ca. 2.500 grønlændere.

Der er tale om en klassisk kildeudgave i den forstand, at der ikke er skåret i teksten, som tværtimod fremlægges i sin hel­hed, yderligere suppleret med de to grundlæggende instrukser for ko­lo­nibestyrerne og inspektøren, der tilsammen nærmest kan betegnes som Grønlands daværende "grundlov", samt en længere indledning, der kort og overskueligt orienterer om alle væsentlige sider af livet i kolonien. Ordlister, personlister og registre giver yderligere service under læsningen og åbner for målrettet søgning på emner og per­soner. Udgaven er lavet af førstearkivar, cand. mag. Niels H. Frandsen ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Den er forsynet med mange illustrationer, hvoraf en del er i farve.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.