Udgivet af Nils G. Bartholdy, 231 s., København 2007, ISBN 978-87-7500-000-5, kr. 160,00.

Denne udgave af adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536 omfatter 148 hovedsageligt dansksprogede breve af forskellig art fra 1396 til 1546. Der er tale om aktstykker, der formelt bekræfter optagelse i adelstanden og/eller tildeling af våbenskjold. De kaster lys over adelens, særlig lavadelens historie i relation til Kalmarunionens stadig stærkere, men endnu langt fra overmægtige kongemagt. Da adels- og våbenbreve ikke kun er kilder til den sociale og politiske historie og til personalhistorien, men i kraft af deres illustrationer tillige oplyser om den heraldiske kunst, der var forbundet med formel tildeling af våbener, er alle våbener gengivet i farver.

Udgivet af Anna Hude, 45 s., København 1897, reprotryk 1971, ISBN 87-7500-421-6, kr. 25,00.

Udgaven indeholder ti aktstykker vedrørende Erik af Pommerns (1382-1459) afsættelse. I forordet skriver udgiveren: ”Nærværende Samling Aktstykker er væsentlig fremkommet som et Supplement til Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, idet man i dette Værk næppe kunde nøjes med en Henvisning til Hvitfelds daarlige Oversættelse af de interessante Dokumenter vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse, medens de paa den anden Side ifølge deres hele Karakter ikke egner sig for en Gengivelse i Udtog”.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Eller Det Kongelige Biblioteks skannede eksemplar kan downloades gratis her.

Udgivet af Poul Rasmussen, 116 s., Kbh. 1975, ISBN 9788775260522, kr. 20.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

 

Udgivet af Jens E. Olesen, 240 sider, mit deutscher Einleitung und Übersicht, København 1986, ISBN 87-7500-158-6, kr. 100.

Allerede i sin disputats fra 1980 gjorde Jens E. Olesen brug af en del hidtil utrykte og i beskedent omfang udnyttede kilder til belysning af Christoffer af Bayerns styrelse af sine sydtyske besiddelser, som han havde arvet da hans fader, hertug Johan 3. af Neumarkt, døde i 1443. Det er i det væsentlige disse breve, som Olesen hermed har udgivet. Hvert enkelt af de 111 trykte breve ledsages af en redegørelse for opbevaringssted, skrive-materiale og beseglingsforhold. I den forbindelse er seglene søgt identificeret. Man må ønske en publikation

Udgivet af Oluf Nielsen, 334 s., København 180-81, reprotryk 1973, ISBN 87-7500-423-2, kr.100.

Codex Esromensis eller Esrum Klosters Brevbog er en samlet fortegnelse over 259 juridiske dokumenter som det store cistercienserklosters munke udarbejdede i 1496. I 1512 attesterede en pavelig udsending rigtigheden af de afskrevne aktstykker, og inklusive et tillæg på ti aktstykker dækker udgivelsen perioden 1144-1514. Brevbogen er hovedkilden til klostrets historie og vidner om livet i og omkring det nordsjællandske kloster.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

Udgivet af C. Nyrop, bd. 1-2, Kbh. 1895-1904, ISBN 87-7500-035-0.

Danmarks Gilde- og Lavskraaer fra Middelalderen er en i europæisk sammenhæng unik samling af næsten alle overleverede statutter og vedtægter fra gejstlige og verdslige sammenslutninger i det middelalderlige Danmark. Samlingen omfatter gejstlige broderskaber og kalenter, håndværkerlav så vel som købmandsbroderskaber og -gilder i det nuværende Danmark, men også i Slesvig og Skånelandene. Samling giver en omfattende indblik i de sociale forhold og kulturel praksis i Danmark i middelalderen og afspejler den tætte sammenhæng mellem religion, kirke og samfund. i kraft af et omfattende sted- og navneregister og et omfattende sagregister er samlingen nemt tilgængelig.

Udgaven er for længst udsolgt, men Det Kongelige Biblioteks skannede udgaver kan downloades gratis her:

1. Bind (1899-1900)

2. Bind (1895-1904)

Udgivet af Erik Kroman, 359 s., København 1980, ISBN 9788775001408, kr. 120,00.

Dette er standardudgaven af Danmarks middelalderlige årbøger, hvoraf de fleste er på latin, men udgaven omfatter også en række gammeldanske oversættelser,

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Udgivet af Aage Andersen, 226 s., udgivet i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1989, ISBN 87-7421-552-3, kr. 150.

Standardudgaven af den danske rigslovgivning, dvs. den statslige lovgivning for hele landet. Teksterne er på latin, nedertysk, vestnordisk og dansk/norsk.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Udgivet af C. Weeke, 378 s., Kbh. 1884-89, reprotryk 1973, ISBN 87-7500-424-0, kr. 100.

Den ældste gavebog medtager notitser fra Necrologium Lundense og går i sit eget anlæg tilbage til 1145. Den slutter med år 1410. Den yngre gavebog omspænder tiden 1268-1352. Det er et mylder af vigtige oplysninger, der indeholdes i udgaven, mest om Lund og Skåne, Halland og Blekinge, men også med udblik til Sjælland, Bornholm osv. Et utal af væsentlige personalhistoriske notitser findes i udgaven, alle omhyggeligt dateret af den skriftkyndige udgiver. Ved sit rige navnestof er udgaven en guldgrube for filologer.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Eller benyt Det Kongelige Biblioteks digitale udgave til gratis download her.

 

 

Udgivet af William Christensen, 786 s., Kbh. 1912-14, kr. 200.

Første bind omfatter alle kgl. missiver fra Christian I.s og Hans' regeringsperiode - også de tidligere trykte - hvis tekst er fuldstændigt bevaret, i alt ca. 400. Andet bind omfatter ca. 350 private missiver, deraf et stort antal udaterede. De private breve er enten fra private personer til medlemmer af kongefamilien eller vekslet mellem privatpersoner indbyrdes. Flertallet af brevene er på dansk, og udgaven er på grund af det store ordforråd en guldgrube for nordiske filologer.

Fås uindbundet ved henvendelse til Kildeskriftselskabet, men er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan downloades gratis her:

Bd. 1 Missiver fra den danske Kongefamilie (1912).

Bd. 2 Missiver fra Brevskrivere uden for den danske Kongefamilie (1914).

Udgivet af C.F. Wegener, 150 s., Kbh. 1856-58, reprotryk 1974, ISBN 87-7500-602-2.

Dette reprotryk omfatter de centrale danske forfatningslove fra 1282 til 1661, frem for alt serien af håndfæstninger, dvs. de store forpligtelsesbreve, kongerne underskrev ved deres tronbestigelse. Disse håndfæstninger er ikke systematiske grundlove i moderne forstand, men gensidige aftaler mellem kongen og den politiske elite, der både afspejler traditionen og det til enhver tid gældende styrkeforhold, inkl. den seneste regeringsperiodes brændpunkter. Teksterne blev oprindelig udgivet som et kildetillæg i Aarsberetninger fra Geheimearchivet, bd. 2, Kbh. 1856-60, men udkom også i et samtidigt særtryk med forskudt sidetælling, så at originalens tekst (og Kildeskriftselskabets reprotryk) begynder på side 3, mens særtrykkets begynder på side 1.

Udgaven er udsolgt, men det samtidige særtryk er digitaliseret af Det kongelige Bibliotek og kan gratis downloades her.

Udgivet af M.Cl. Gertz, bd. 1-2, 486+615 s., København 1917-22, reprotryk 1970, ISBN 87-7500-418-6, kr. 250.

De to bind er standardudgaven af de latinske krøniker fra Danmarks middelalder minus Saxo og omfatter en lang række værdifulde, mindre skrifter. Bind 1 indeholder bl.a. Roskildekrøniken, Lejrekrøniken og Sven Aggesens danske kongegenealogi. Bind 2 bl.a. den ældre sjællandske krønike (til 1307), de lundensiske ærkebispers krønike og bisp Gunners levned. Foruden navneregister indeholder udgaven et gloseregister til latinske ord og vendinger.

 Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

 

Udgivet af Merete Dahlerup, 299 sider, Auning 1993, ISBN 9788775261215, kr. 32.

Regnskaberne fra det godsrige St. Peders kloster i Næstved, gerne kaldet Skovkloster, er antagelig de ældste godsregnskaber i Norden. Her er ikke, som det ofte er tilfældet, tale om jordebøger, der optegner, hvad fæstebønderne egentlig skulle betale i afgifter, men faktiske opgørelser over de ganske ofte varierende ydelser, der indkom fra godset. Ved reformationen blev St. Peders kloster omdannet til adeligt gods, der atter blev til Herlufsholm, hvis godsregnskaber fra 1585-86 allerede er udgivet ved Merete Dahlerup.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Udgivet af M.Cl. Gertz, bd. 1-2, 558 s., Kbh. 1908-12, ISBN 87-7500-043-1.

Standardudgaven af kilderne om de danske helgener fra middelalderen: Knud Lavard, Knud den Hellige, Vilhelm af Æbelholt, Thøger m.fl.

Udgaven er for længst udsolgt, men kan gratis downloades her.