Udgivet af Anna Hude, 45 s., København 1897, reprotryk 1971, ISBN 87-7500-421-6, kr. 25,00.

Udgaven indeholder ti aktstykker vedrørende Erik af Pommerns (1382-1459) afsættelse. I forordet skriver udgiveren: ”Nærværende Samling Aktstykker er væsentlig fremkommet som et Supplement til Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis, idet man i dette Værk næppe kunde nøjes med en Henvisning til Hvitfelds daarlige Oversættelse af de interessante Dokumenter vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse, medens de paa den anden Side ifølge deres hele Karakter ikke egner sig for en Gengivelse i Udtog”.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Eller Det Kongelige Biblioteks skannede eksemplar kan downloades gratis her.