Udgivet af Jens E. Olesen, 240 sider, mit deutscher Einleitung und Übersicht, København 1986, ISBN 87-7500-158-6, kr. 100.

Allerede i sin disputats fra 1980 gjorde Jens E. Olesen brug af en del hidtil utrykte og i beskedent omfang udnyttede kilder til belysning af Christoffer af Bayerns styrelse af sine sydtyske besiddelser, som han havde arvet da hans fader, hertug Johan 3. af Neumarkt, døde i 1443. Det er i det væsentlige disse breve, som Olesen hermed har udgivet. Hvert enkelt af de 111 trykte breve ledsages af en redegørelse for opbevaringssted, skrive-materiale og beseglingsforhold. I den forbindelse er seglene søgt identificeret. Man må ønske en publikation

af disse breve velkommen, da de kan kaste nyt lys over en række forhold, der »har betydelig interesse ved en vurdering af regeringsstyrelsens indretning i Norden under Christoffer af Bayern« (s. 11). I en lærd indledning, der også er oversat til tysk, argumenterer Jens E. Olsen på baggrund af de fremlagte breve og inddragelse af omfattende nordisk og (til tider vanskeligt tilgængelig) tysk litteratur for, at det kejserlige kancelli i Tyskland har været forbillede for Christoffer af Bayerns indretning af kancelliet i Danmark. Arbejdet med bogen lettes af en stamtavle, et kort over Oberpfalz og et person- og stedregister. [Fra Aage Andersens anmeldelse i Historisk Tidsskift, 1988]

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.