Af J.A. Fridericia, 617 s., Kbh. 1894, reprotryk 1969, kr. 120.

Adelsvældens sidste Dage er en klassiker og samtidig et fascinerende vidnesbyrd om en mand, der om nogen personificerer den radikale historikertradition: J.A. Fridericia (1849-1912). Han havde skrevet disputats om Christian IV's udenrigspolitik under 30-årskrigen og havde planlagt et værk i tre bind. Heldigvis ændrede han planen, og tredje bind afløstes af Adelsvældens sidste Dage, der er et modent manddomsværk, skrevet på grundlag af et enestående kendskab til kilderne, et suverænt overblik over periodens historie og med et stramt komponeret plot: Hvordan kunne det gå til, at adelsvælden, der i 1648 stod så stærkt, blot 12 år senere i 1660 kunne falde og afløses af enevælden? I kraft af sin interesse for økonomiske forhold, sit skarpe blik for samspillet mellem sociale strukturer, politiske begivenheder og personlighedernes magt og sit nøgterne sprog fremstår Adelsvældens sidste Dage som en forbløffende moderne klassiker.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan downloades gratis her.

 

Af J.A. Fridericia, 842 s., Kbh. 1876-81, reprotryk 1972, ISBN 87-7500-817-3 & ISBN 87-7500-816-5, kr. 200.

Disse bind om dansk udenrigspolitik 1629-45 er i kraft af deres rigdom på informationer stadig grundlæggende. De dækker de år, hvor Christian IV forsøgte diplomatisk at opnå de mål, han ikke havde kunnet opnå ved direkte indgriben på slagmarken. Det endte som bekendt med en fiasko: krigen 1643-45. De to bind skulle egentlig være fulgt op af et tredje, der dækkede tiden frem til enevældens indførelse 1660, men Fridericia skiftede plan og lod det udenrigspolitiske stof indgå i den bredere skildring af tiden 1648-60, han gav i Adelsvældens sidste Dage (1894), som også kan købes hos Syddansk Universitetsforlag.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. De to bind er også digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan også downloades gratis her:

1. Bind 1629-1635 (1876)

2. Bind 1635-1645 (1881)

Af M.Mackeprang, 285 s., Kbh. 1900, reprotryk 1975, ISBN 87-7500-851-3, kr. 75.

Doktorafhandling fra 1900 af Mouritz Mackeprang, der senere blev direktør for Nationalmuseet. I afhandlingens forord læses bl.a.: "Det havde fra første færd været min agt at give en oversigt over de danske købstadsforfatningers udvikling fra vore ældste stadsretter til enevældens indførelse eller Danske Lovs udstædelse. Samtidig havde dr. phil. P. Munch imidlertid fattet en lignende plan, og vi enedes derfor om at skifte og dele stoffet således, at Kristian IV's købstadforordning af 7. april 1619, der betegner det første blivende brud på kontinuiteten, sattes som grændsepæl".

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her.

 

Af Henning Matzen, 175 s., Kbh. 1899, reprotryk 1977, ISBN 87-7500-869-50, kr. 50.

Bestil værket i boghandlen eller hos Syddansk Universitetsforlag. Værket kan også downloades gratis her.

Af Henrik Petersen, 549 s., Kbh. 1928, reprotryk 1975, ISBN 9788775260560, kr. 40.

Oprindelig genudgivet af af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Af Caspar Paludan-Müller, 635 s., Kbh. 1874, reprotryk 1971, ISBN 87-7500-806-8, kr. 150.

Værket er baseret på Paludan-Müllers forelæsninger ved Københavns Universitet 1872-73, og det følger Danmarks historie 1448-1536, fra Christian 1. til afslutningen af Grevens Fejde. I bogens forord karakterisede forfatteren bogen således: "Efter sin Herkomst bærer den helt igjennem Spor, jeg ikke har søgt udviske, fordi det mundtlige Foredrags Eiendommeligheder passe ret godt til Bogens hensigt; thi den er bleven til for at henstille til egen Frigjørelse og Andres Bedømmelse Tanker, der ere modnede under et mangeaarigt Studium af Danmarks Historie. En fuldstændig Historie om Aarene 1448-1536 er Bogen ikke bestemt til at give. Meget er forbigaaet, der skal med i en objektiv Fremstilling. Kun det er fremhævet og udviklet, der er nødvendigt til et sammenhængende Omrids af det danske Riges Skjæbne i Overgangen til Nytiden, og til en rigtig Opfattelse af begivenhedernes Gang og indre Sammenhæng".

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her.

 

Af Johannes Steenstrup, 498 s., Kbh. 1917, reprotryk 1982, ISBN 87-7500-147-0, kr. 100.

Kvindehistorie var en gren af historiefaget, som så dagens lys i forbindelse med den stigende kvindefrigørelse i 1970’erne. Men over 50 år forinden, hvor kvindehistorie ellers ikke var et tema, som faghistorikere plejede at beskæftige sig med endsige anse for relevant, havde historikeren Johannes Steenstrup taget det op. Der var således tale om ikke så lidt af et pionerarbejde,

Af Edvard Holm, 206 s., Kbh. 1888, reprotryk 1975, ISBN 87-7500-859-9, kr. 40.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her.

 

Af Caspar Paludan-Müller, 925 s., Kbh. 1853-54, ISBN 87-7500-807-6, kr. 160.

Paludan-Müllers klassiske værk fra 1800-tallets midte er til dato den mest indgående skildring af Grevens Fejde (1534-36). Den er samtidig en milepæl i dansk historieskrivning, og af Ellen Jørgensen i hendes "Historiens Studium i Danmark" karakteriseret som "i dansk historisk Videnskab det første Forsøg paa at fremstille et betydningsfuldt Tidsrum paa Grundlag af kritisk prøvet arkivalsk Materiale, en strengt videnskabelig, strengt saglig Redegørelse for Begivenhederne i Danmark og deres Sammenspil med europæisk Politik i 1530'erne".

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her:

Bd. 1. (1853)

Bd. 2. (1854) 

Af Erik Møller, 982 s., Kbh. 1958, reprotryk 1974, ISBN 87-7500-835-1, kr. 200.

Bogen handler om vejen frem mod den katastrofale krig i 1864. Den danske helstat bestod foruden af kongeriget Danmark af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. I bogen følger man forsøgene på at skabe en statsordning, der skulle kunne tilfredsstille både danske tilhængere af 1849-grundlovens vidtgående valgretsbestemmelser, dansksindede slesvigere og nationalt sindede danskere, aristokratiske, tysksindede medborgere i de tre hertugdømmer foruden de europæiske stormagter. Det lod sig ikke gøre, det spændte simpelthen for vidt, ligesom der blandt alle parter var negativitet imod noget sådant. Bogen, der bygger på omfattende dansk og udenlandsk arkivmateriale, er kendetegnet ved en klar og prægnant holdning fra forfatterens side.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

Af Johannes Steenstrup, indledning ved Jon A.P. Gissel, 348 s., Kbh. 2006, ISBN 87-7500-195-0, kr. 80.

Den danske historikertradition er stærkt præget af arven efter Kristian Erslev (1852-1930), der står som fagets store, progressive faderfigur. Erslevs faglige og politiske modstykke var hans lidt ældre kollega professor Johannes Steenstrup (1844-1935). Hvor Erslev var radikal, positivistisk og metodisk yderst stringent, repræsenterer den konservative Steenstrup en mere traditionsbevidst, hermeneutisk og metodisk mangfoldig tilgang til historien.

Af Edvard Holm, 66 s., Kbh. 1879, reprotryk 1975, ISBN 87-7500-856-4, kr. 40.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. 

Af Fridlev Skrubbeltrang,400 s., Kbh. 1940, reprotryk 1977, ISBN 87-7500-831-9, kr. 100.

Et klassisk værk om de laveste lag i det 17.og 18. århundredes landbosamfund skrevet af en af den danske landbohistories største forskere.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

 

Af Knud Fabricius, 406 s., Kbh. 1920, ISBN 87-7500-810-6, kr. 100.

Knud Fabricius' bog om Kongeloven (1665) er udformet som en undersøgelse af denne den danske enevældes grundlov, men er i kraft af sin bredde samtidig et grundlæggende bidrag til dansk politisk idehistorie i 1500- og 1600-tallet.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

Af Edvard Holm, 164 s., Kbh. 1885, reprotryk 1975, ISBN 87-7500-858-0, kr. 40.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her.

Af Johannes Steenstrup, bd. 1-4, 1660 s., Kbh. 1876-82, reprotryk 1972, ISBN 87-7500-818-1, kr. 200.

Fjerde bind af dette værk er Johannes Steenstrups disputats.
Værket er gratis digitalt tilgængeligt:
 
 

Af Edvard Holm, 133 s., Kbh. 1883, reprotryk 1975, ISBN 87-7500-857-2, kr. 40.

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Af Henry Bruun, 155 s., Kbh. 1959, reprotryk 1975, ISBN 87-7500-854-8, kr. 50.

Henry Bruuns doktordisputats fra 1959 om de politiske modsætninger i Danmark set gennem modsætningerne mellem ærkebiskop Birger Gunnersen og rigshofmester Poul Laxmand forud for mordet på sidstnævnte i København i 1502.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Af Knud Fabricius, 1101 s., Kbh. 1906-58, reprotryk 1972, ISBN 87-7500-811-4, kr. 240.

Ved Roskildefreden 1658 måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Bogen skildrer, hvad der skete i disse områder de følgende menneskealdre efter at de var kommet under Sverige. Både den svenske politik og befolkningens holdninger. Den behandler således et fortsat aktuelt spørgsmål om hvad national identitet er, og hvordan den bliver til. Bøgerne om Skånes overgang til Sverige kan betegnes som Knud Fabricius' livsværk. Han begyndte det som ung historiker og afsluttede det efter pensioneringen. Det er stadig fundamentalt, og selv om Fabricius' holdninger på mange måder er forældede, har den opblomstrende interesse for nationalfølelsen og Øresundsregionen givet den gamle klassiker ny aktualitet.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

 

Af Harald Jørgensen, 453 s., Kbh. 1944, reprotryk 1978, ISBN 87-7500-873-4, kr. 100.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Af Niels Neergaard, Kbh. 1892-1916, reprotryk 1973, ISBN 87-7500-825-4, kr. 300.

Værket omhandler den politiske historie i den tid, hvor den frie grundlov af 5. juni 1849 var gældende, indtil den nye grundlov af 1866 indskrænkede Junigrundlovens valgretsbestemmelser betragteligt. Perioden var præget af forsøg på at ”finde sine ben” under den nye styreform, af indre politiske konflikter og sociale spændinger samt problemer med hertugdømmerne Slesvig-Holsten og det bagvedstående Tyske Forbund og andre stater, hvad der ledte til krigen 1864. Selv om der på en del punkter er kommet nyere forskning, der har gjort Neergaards værk forældet, er det dog fortsat en klassisk afhandling, der ikke er til at komme udenom, når man studerer denne periode.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.